Zasady rekrutacji na jednolite studia magisterskie

Zasady rekrutacji na jednolite studia magisterskie

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i jest prowadzone w dwóch etapach.

Etap pierwszy obejmuje:
1) obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów,
2) wniesienie opłaty w terminie wskazanym przez Uczelnię, za postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie na studia.

Etap drugi obejmuje:
1) przyjęcie od kandydatów dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię,
2) sprawdzenie poprawności wyliczeń punktów oraz zgodności pozostałych danych kandydata z danymi podanymi przy rejestracji elektronicznej,
3) przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, w tym list rezerwowych.

Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości lub egzamin przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej. Do każdego kierunku zostały przypisane przedmioty zdawane na maturze, za które kandydat może otrzymać punkty rekrutacyjne. Przedmioty zostały podzielone na trzy grupy. Kandydat może otrzymać punkty maksymalnie z trzech przedmiotów (za jeden przedmiot z każdej grupy), aby ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek, wystarczy mieć punkty z jednego przedmiotu przypisanego dla danego kierunku.

Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest każdorazowo do złożenia odrębnych kompletów dokumentów oraz dokonania wymaganych opłat.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia określonego kierunku/kierunków studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów.

 

Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych

Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości. Do każdego kierunku zostały przypisane przedmioty zdawane na maturze, za które kandydat może otrzymać punkty rekrutacyjne. Przedmioty zostały podzielone na trzy grupy. Kandydat może otrzymać punkty maksymalnie z trzech przedmiotów (za jeden przedmiot z każdej grupy), aby ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek, wystarczy mieć punkty z jednego przedmiotu przypisanego dla danego kierunku, zgodnie z poniższą tabelą:

 

KIERUNEK

PRZEDMIOTY DO WYBORU

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 1. język polski,
 2. język obcy,
 3. jeden z wybranych przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia,
Prawo
 1. język polski,
 2. język obcy,
 3. jeden z wybranych przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie,
Psychologia*
 1. język polski,
 2. język obcy,
 3. jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, biologia, historia lub wiedza o społeczeństwie,

* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku

PRZYKŁAD 1
Kandydat ubiega się o przyjęcie na kierunek Informatyka. Zdawał na nowej maturze matematykę (59 % - poziom podstawowy), język angielski (68 % - poziom rozszerzony), język polski (poziom podstawowy: 60 % forma pisemna, 80 % forma ustna) i fizykę (poziom podstawowy: 35 %)
Na kierunek Informatyka kandydat może otrzymać punkty maksymalnie z trzech przedmiotów (za jeden przedmiot z każdej grupy):

 1. matematyka,
 2. język angielski,
 3. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka.

 

Przeliczanie punktów:

 1. matematyka: 59 % poziom podstawowy = 60 pkt
 2. język angielski: 68 % poziom rozszerzony = 80 pkt
 3. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka. Zdawana była matura z języka polskiego i fizyki. Punkty przeliczane są za język polski, forma ustana, ponieważ z tego przedmiotu kandydat może otrzymać najwięcej punktów: 80 % poziom podstawowy, forma ustna = 80 pkt.

Łącznie otrzyma punkty: 60 pkt + 80 pkt + 80 pkt = 220 pkt

Jeżyli kandydat zdawałby maturę tylko np. z języka polskiego, to otrzymałby punkty tylko za ten przedmiot i one wystarczą, by ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek.

PRZYKŁAD 2
Kandydat ubiega się o przyjęcie na kierunek Informatyka. Zdawał na starej maturze język polski (forma pisemna - ocena 4, forma ustna - ocena 5), biologia (ocena 5), język angielski (ocena 3).
Na kierunek Informatyka kandydat może otrzymać punkty maksymalnie z trzech przedmiotów (za jeden przedmiot z każdej grupy):

 1. matematyka,
 2. język angielski,
 3. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka.

 

Przeliczanie punktów:

 1. matematyka: nie była zdawana matura = 0 pkt
 2. język angielski: ocena 3 = 40 pkt
 3. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka. Punkty przeliczane są za język polski, forma ustna ponieważ z tego przedmiotu kandydat może otrzymać najwięcej punktów: ocena 5 = 80 pkt.

Łącznie otrzyma punkty: 0 pkt + 40 pkt + 80 pkt = 120 pkt

Kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne za jeden najkorzystniejszy wynik z wyżej wymienionych przedmiotów według następujących zasad:

Egzamin maturalny, egzamin dojrzałości

Egzamin dojrzałości
"Stara matura"
(oceny)

Egzamin maturalny
"Nowa matura"
poziom podstawowy
(procenty punktów)

Egzamin maturalny
"Nowa matura"
poziom rozszerzony
(procenty punktów)

Punkty
rekrutacyjne

2

30% - 44%

 

20

3

45% - 58%

 

40

4

59% - 72%

30% - 50%

60

5

73% - 86%

51% - 69%

80

6

87% - 100%

70% - 100%

100


Zasady przyjęcia na studia osób z egzaminem maturalnym potwierdzonym dyplomem IB (International Baccalaureate) lub EB (Europen Baccalaureate)

Egzamin maturalny potwierdzony dyplomem IB (International Baccalaureate)

Poziom SL

Odpowiednik matury
poziom podstawowy
Punkty
rekrutacyjne
Poziom HL Odpowiednik matury
poziom rozszerzony

Punkty rekrutacyjne

7

100% 70 7 100%

100

6

90% 63 6 90%

90

5

75% 52,5 5 75% 75

4

60% 42 4 60% 60

3

45%

31,5

3 45%

45

2

30% 21 2 30%

30

 

Egzamin maturalny potwierdzony dyplomem EB (European Baccalaureate)

Wynik EB

Punkty rekrutacyjne
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
0,00 - 5,99 0 0
6,00 - 6,50 31,5 45
6,51 - 7,00 37,1 53
7,01 - 7,50 42,7 61
7,51 - 8,00 48,3 69
8,01 - 8,50 53,9 77
8,51 - 9,00 59,5 85
9,01 - 9,50 65,1 93
9,51 - 10,00 70 100

 

Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest każdorazowo do złożenia odrębnych kompletów dokumentów oraz dokonania wymaganych opłat.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia określonego kierunku/kierunków studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów